หลักสูตรฝึกอบรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรฝึกอบรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

  • หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารใยแก้วนำแสง จำนวน 14 ชม. การฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวีดีทัศน์ จำนวน 15 ชม.

  • หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบและขึ้นรูปด้วยระบบ CAD/CAM จำนวน 18 ชม. การวิเคราะห์งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย CAE จำนวน 18 ชม.

  • หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม การบำรุงเครื่องจักรในขบวนการเชื่อมและการใช้งานของเครื่องเชื่อม จำนวน 14 ชม.

  • หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 30 ชม. การควบคุมด้วย PLC เบื้องต้น จำนวน 30 ชม. เครือข่าย PLC (SCADA) จำนวน 30 ชม.

Organization

  • ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ติดต่อสอบถาม ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม