การปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*****************

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม  สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดตั้งเมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2555  โดยดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ (งานการค้า)เช่นงานทดสอบตรวจสอบ  การขอฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา  งานสหกิจศึกษา  ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการของวิทยาลัย เป็นต้น  ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรมได้ดำเนินการยื่นขอรับการตรวจประเมินการขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2555  และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2008  ในวันที่  8  มกราคม  2556  ขณะนี้ ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการจัดการความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินการยื่นใบสมัครการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  2556  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว