ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี

ที่ปรึกษา

ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์

กรรมการ

อาจารย์ ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ สามัญ คำภาแก้ว

กรรมการ

นางฐิติมา ช่วงชัย

กรรมการ

ดร.สิริวรรณ บริพัตรโกศล

กรรมการ

ดร.สุมล   แซ่เฮง

กรรมการ

นายประเสริฐ เหรียญประดับ

กรรมการ

ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

กรรมการ

ดร.เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร

กรรมการ

ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป แซงซ้าย

กรรมการ

นายสงกรานต์  บางศรัณย์ทิพย์

กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์  พลซักซ้าย

กรรมการและเลขานุการ