• 25 ก.พ. 13
  หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

  หลักสูตรฝึกอบรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

  1. การออกแบบและขึ้นรูปด้วยระบบ CAD/CAM จำนวน 18 ชม.

  2. การวิเคราะห์งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย CAE จำนวน 18 ชม.

  3. การเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ MICROCONTROLLER 8 บิต หรือ 16 บิต จำนวน 18 ชม.

  4. การเขียนโปรแกรม LABVIEW สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 18 ชม.

  5. การเขียนโปรแกรม C# สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 18 ชม

  6. การเชื่อมต่อ MATLAB กับฮาร์ดแวร์ภายนอกด้วย บอร์ด F10 เพื่องานวิเคราะห์ระบบควบคุม จำนวน 18 ชม.

  7. การสร้างหุ้นยนต์พื้นฐาน ออกแบบฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรม จำนวน 18 ชม.

  8. PRODUCTIVE MACHINING จำนวน 16 ชม.

  9. การประยุกต์ใช้ EXCEL ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม จำนวน 6 ชม.

  10. เทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 12 ชม.

  11. LASER INTERFEROMETER จำนวน 3 ชม.

  12. SUFACE ROUNGHNESS จำนวน 3 ชม.

  13. การออกแบบงาน 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKE เบื้องต้น จำนวน 36 ชม.

  More Articles

Features